License
      Contact us

中文版本

News & Events Bulletin Board History of IPR Organizational Structure Faculty & Staff Disciplinary  Development Students Education
Academic Development International Exchange Social Services Academic  Conference Journal & Magazine Student Corner Daily Life
Faculty & Staff
Chengli HUANG
Chao Guo
Gong CHEN
Guangzong MU 
Jilei WU
Lan LIU
Lei ZHANG
Lihua PANG
Lijun PEI
Qiang REN
Ning LI
Tianli LIU
Xiaochun QIAO
Xiaoying ZHENG
Xinming SONG
Yongping LI
Yukun HU
Zhenjie WANG
to Faculty&Staff
   
   

Chengli HUANG

Associate Professor

Ph.D. Institute of Population Research, Peking University

M.A. School of Public Health, Harbin Medical University

B.A. Harbin Medical University

cl.huang@pku.eud.cn

       Dr. Chengli HUANG now is a teacher of Institute of Population Research, Peking University. His main research interests are health economics and policy, Population and health, and Aging economics.

 

Copyright 2000-2008 

Institute of Population Research, Peking University