License
      Contact us

中文版本

News & Events Bulletin Board History of IPR Organizational Structure Faculty & Staff Disciplinary  Development Students Education
Academic Development International Exchange Social Services Academic  Conference Journal & Magazine Student Corner Daily Life
Faculty & Staff
Chengli HUANG
Gong CHEN
Guangzong MU 
Jilei WU
Lan LIU
Lei ZHANG
Lihua PANG
Lijun PEI
Qiang REN
Xiaochun QIAO
Xiaoying ZHENG
Xinming SONG
Yan LIN
Yongping LI
Yukun HU
Yunzhong YOU
to Faculty&Staff
   
 

Chao Guo

Executive Assistant to the Dean, PKU-APEC Health Science Academy (HeSAY)Academic Assistant for International Programs, Institute of Population Research, Peking University/WHO Collaborating for Reproductive Health and Population Science Supervisor

     

Copyright 2000-2008 

Institute of Population Research, Peking University